Naskah Pidato Halal Bihalal

Naskah Pidato Halal Bihalal

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahi robil alamin wabihinasta’in ala umuridduni awadin washolatu wasalamu wal ambiyai walmursalin amaba’du.

Para bapak, para ibu ingkang kula kurmati, para sedherek, para hadirin wal hadirot rohimakumullah. Langkung rumiyin sumangga kita sesarengan ngunjukaken puji syukur ing ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi, ingkang sampun paring rahmat lan hidayahipun, saengga kita saged makempal ing ngriki saperlu ngawontenaken halal bihalal warga RT 02 RW 12 Griya Kajen Indah Gandarum ngriki.

Para hadirin wal hadirot rohimakumullah, sasampunipun kita nindakaken ibadah siyam sewulan muput, kesabaran kita sampun dipunuji dening Allah SWT, Mugi-mugi kanthi ujian menika kita saged ningkataken taqwa kita dhateng Allah SWT.

Kita ugi ngrumaosi bilih sesambetan kita sedaya sadangunipun setahun tamtu kemawon kathah kalepatan-kalepatan. Awit saking menika wonten ing acara menika kita sami nglebur dosa lan kalepatan kita sedaya, sahingga kita wangsul suci malih kados dene bayi ingkang nembe lahir.

Mekaten para bapak, para ibu lan para sedherek sedaya ingkang saged kula aturaken. Sedaya kekirangan lan klenta-klentunipun, kula nyuwun agunging samudra pangaksami.

Wabilahitaufik wal hidayah, wassalamualaikum Wr. Wb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *